Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Розклад роботи суду: 

Понеділок – Четвер—з 8:00 до 17:00 години

П’ятниця—з 8:00 до 16:00 години

обідня перерва—з 13.00 до 13.45

Субота-Неділя—вихідний

 

Графік особистого прийому громадян

           

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Наказом голови  

                                                                                                     Ічнянського районного

                                                                                                                                 суду № 13 від 04.03.2016                         

                                    

Графік особистого прийому громадян керівництвом Ічнянського  районного  суду

 

 

 

Посада, прізвище, ім’я та по-батькові

Адреса

День прийому

Години прийому

Голова суду

Карапиш

Тетяна

Володимирівна

             м.Ічня

вул..Коваля,10

пятниця

  з 9.00

до 12.00

 

Керівник апарату суду

Сизоненко

Ніна

Василівна 

             м.Ічня

       вул..Коваля,10

 

Вівторок, четвер

з 9.00

до 12.00

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян в
Ічнянському районному суді Чернігівської області
                                         1. Загальні положення
      1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги  до  організації  та проведення особистого прийому громадян у Ічнянському  районному суді.
      1.2. Основними  завданнями  осіб,  які  здійснюють прийом громадян, є: реалізація положень  Закону  України "Про звернення громадян" та інших законів,  Указів Президента України,  актів Кабінету   Міністрів   України  з  питань  реалізації  громадянами конституційного права на звернення; сприяння у  вирішенні проблемних питань,  з якими звертаються громадяни до Ічнянського районного суду , відповідно до чинного законодавства та в межах компетенції.
      1.3. Посадові  особи  Ічнянського районного суду,  які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України,   Законами   України  "Про  звернення  громадян",  "Про  державну  службу",   Указом Президента  України  від  07.02.2008  N  109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та  гарантування конституційного  права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та цим Порядком.
                            2. Організація особистого прийому громадян
      2.1. Особистий прийом громадян в здійснюється головою суду та керівником апарату відповідно до затвердженого графіка прийому громадян з організаційних питань, що належать до компетенції   Ічнянського районного суду.
     2.2. Графік прийому громадян затверджується головою суду і розміщується в приміщенні    Ічнянського  районного суду у доступному для вільного огляду місці .
     Прийом Героїв  Радянського  Союзу,  Героїв  України,   Героїв Соціалістичної Праці,  інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв АТО, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня",  проводиться першочергово.
      Особлива увага  приділяється  вирішенню  проблем,   з   якими звертаються  ветерани  війни та праці,  інваліди,  громадяни,  які постраждали  внаслідок  Чорнобильської   катастрофи,   багатодітні сім'ї,   одинокі   матері   та   інші  громадяни,  які  потребують соціального захисту та підтримки.
      2.3. Прийом головою суду проводиться у разі, якщо порушене громадянином питання не вирішено після прийому керівником апарату суду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
       2.4. Під час прийому громадян головою суду та  керівником апарату суду   з'ясовуються прізвище, ім'я,  по батькові,  місце проживання заявника,  зміст  порушеного питання,  до  яких  посадових  осіб  суду  громадянин  звертався  і  яке   було   прийняте   рішення.   Також відповідальними   працівниками   опрацьовуються   документи,  інші матеріали,  що подаються для обґрунтування громадянином своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
      2.5. Попередній  запис на особистий прийом до керівництва суду здійснюється відповідальним працівником і закінчується  за п'ять днів до календарної дати прийому.
      2.6. Якщо розв'язання питання,  з яким звернувся громадянин, не  входить до компетенції Ічнянського  районного суду ,  посадова особа роз'яснює, до   якого   органу   державної   влади   або   органу   місцевого самоврядування,  підприємства,  організації  чи  установи доцільно звернутися, по можливості сприяє в цьому (повідомляє адресу, номер телефону тощо).
     2.7. Повторний прийом з питань,  що вже розглядалися  в  Ічнянському  районному суді, проводиться в тому випадку, якщо порушене питання не було вирішене по суті.
      У разі  повторного  звернення  вивчаються архівні матеріали з порушеного  питання,  з'ясовуються  причини,  що  його  викликали. Надаються  можливі  роз'яснення  та  необхідна  допомога  в  межах компетенції.
      2.8. У разі коли порушене питання вирішити безпосередньо під час   особистого   прийому   неможливо  через  його  складність  і необхідність  додаткового  вивчення,   громадянинові   може   бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.
      Подане громадянином  під  час  особистого  прийому   письмове звернення  розглядається в порядку,  встановленому Законом України "Про звернення громадян",  і реєструється  в журналі вхідної кореспонденції за індексом першої літери прізвища заявника з дотриманням правил , визначених пунктами 2.1,2.2 та 2.6 Інструкції.
      2.09. Термін розгляду пропозицій,  заяв та скарг обчислюється з дня, наступного за днем, з якого починається строк,  по  день направлення заявнику відповіді на його  звернення.  Якщо  останній день  терміну  розгляду  звернення припадає на неробочий день,  то останнім днем терміну вважається перший після нього робочий день.
      Звернення розглядаються  і  вирішуються  в  термін  не більше одного місяця від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові та  неробочі дні,  а ті,  що не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки  за  ними,  -  невідкладно,  але  не  пізніше 15 днів від дня їх отримання.
        Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні  питання неможливо,   то   установлюється  термін, потрібний  для  його  розгляду,  про що повідомляється особі,  яка подала звернення.  При цьому загальний  термін  вирішення  питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
      2.10. Громадяни,  визнані судом недієздатними,  на прийом без участі їх законних представників не допускаються.
      2.11. У разі  необхідності  посадова  особа  вправі  вимагати документ,   що   засвідчує   особу   заявника,  або  підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи.
        3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.
      3.1. Посадові    особи   Ічнянського  районного суду   несуть   цивільну, адміністративну  або  кримінальну  відповідальність,   передбачену законодавством України,  за недотримання вимог Закону України "Про звернення громадян".
      3.2. Подання громадянином  звернення,  що  містить  наклеп  і образи,  дискредитацію органів державної влади,  органів місцевого самоврядування,  об'єднань  громадян  та  їхніх  посадових   осіб, керівників   та   інших  посадових  осіб  підприємств,  установ  і організацій незалежно від форм власності,  заклики до розпалювання національної,  расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій,  тягне  за   собою   відповідальність,   передбачену   чинним законодавством України.